Quina documentació haig de portar sempre a mà a l’embarcació?

10/08/2019
Mésdemar

Les sortides en vaixell durant aquests dies d’agost arriben a la cúspide de l’any.

Els patrons de les embarcacions, així com la resta de les persones a bord, abans de partir han de comprovar tant el bon estat de l’embarcació, encara que només tinguin previst realitzar una sortida costanera, com els elements de seguretat obligatoris que per llei que s'han de portar a bord.

Per una altra banda, com informa Salvament Marítim, l’exercici d’activitats dintre de la nàutica d’esbarjo o esportiva també requereix una sèrie de formalitats administratives, que hem de complir per estar emparats pels drets establerts en la legislació vigent a les costes espanyoles.

Aquestes formalitats es traduiran, a la pràctica, en un conjunt de documentació que hem de portar obligatòriament a bord de l’embarcació sempre que sortim a navegar:

1. RELATIVA ALS TRIPULANTS:

Han d’acreditar la titulació adequada per l’embarcació en funció de la seva eslora, potència o distància de navegació en la qual realitzen la labor de patró. Llicència que també hauran d'aportar els pilots de motos d’aigua.

2. RELATIVA A L’EMBARCACIÓ:

2.1. Sobre els temes d’abanderament, matrícula i registre són tràmits que normalment tenen caràcter permanent durant la vida de l’embarcació, llevat que es realitzin alteracions o reformes importants a aquesta.

Juntament amb això s'ha de portar a bord:

2.2. La patent de l’embarcació.

2.3. La llicència de navegació o Rol, degudament despatxat. Document pel qual compleixen tots els requisits exigits per les normes legals per poder efectuar les navegacions i tràfics que pretenguin realitzar amb la màxima seguretat.

2.4. El certificat de registre espanyol/permís de navegació, per embarcacions de llista sèptima menors o iguals a 24 metres. Serà exigible per les embarcacions sense tripulació professional.

2.5. El certificat de navegabilitat, acreditatiu d’haver realitzat les inspeccions i reconeixements corresponents.

2.6. La pòlissa d’assegurança. Aquesta documentació haurà d’obrar a bord de l’embarcació. En cas de ser requerida per les autoritats competents i no trobar-se citada documentació a bord, el prenedor disposarà de cinc dies hàbils per justificar davant les mateixes la vigència de l’assegurança.

A part de la documentació enumerada anteriorment, i encara que no sigui un requisit obligatori, hem de tindre en compte els avantatges que aporta el marcat CE a les embarcacions d’esbarjo.