Primera Estratègia Marítima per a Catalunya aprovada pel Govern

16/08/2018

L’estratègia marítima adoptada, qualificada “d’històrica”per ser la primera de la que es dota Catalunya, té com a objectiu millorar la manera com la societat catalana es relaciona amb el seu mar.

El Govern ha aprovat la primera Estratègia Marítima per a Catalunya, una eina de país consensuada entre tots els departaments de la Generalitat, que interpel·la el conjunt de la societat i posa les bases per a una política marítima pròpia.

L’estratègia marítima adoptada, qualificada “d’històrica” per ser la primera de la que es dota Catalunya, s’emmiralla en una iniciativa similar engegada recentment al Quebec i és el resultat del Programa d'acció marítima de la Generalitat, aprovat pel Govern el desembre de 2016, amb el propòsit de donar resposta als reptes de desenvolupar l’economia blava de manera sostenible i harmònica mitjançant una gestió integrada de les activitats sectorials que impacten sobre l’espai marítim català. L’objectiu és millorar la manera com la societat catalana es relaciona amb els seu mar.

L’Estratègia té com a horitzó l’any 2030 i gira al voltant  dels  quatre àmbits d’actuació següents:

1.- Desenvolupament sostenible, integrat i harmònic de l’Economia Blava, respectuós amb el conjunt dels usos humans del mar.

2.- Ecosistemes marins resilients i plenament funcionals.

3.- Millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

4.- Un marc de governança innovador que doni impuls a l’Estratègia i en garanteixi l’operativitat.

 

Aquest full de ruta proposa un primer Pla Estratègic Multianual (2018-2021)  amb un total de 89 línies estratègiques d’actuació concretes a desenvolupar pels diferents departaments de la Generalitat i altres actors.

El Consell Català de Cogestió Marítima  és l’organisme que ha de dur a terme la governança de l’Estratègia Marítima de Catalunya seguint un esquema de cogestió,  mitjançant un procés obert i continu de revisió i reajustament adaptatiu dels objectius i de les línies estratègiques d’actuació.

El disseny i l’esquema de funcionament de l’esmenta’t Consell, inspirat en els principis de democràcia horitzontal i de participació de tots els agents amb interessos en els diferents àmbits marítims, s’està treballant actualment mitjançant l’elaboració d’un decret que haurà d’estar enllestit durant l’any en curs.

La política marítima de Catalunya té especial cura de la dimensió mediambiental i, per tant, de la sostenibilitat associada a la nova estratègia. Aquesta inclou un fort èmfasi en la preservació dels ecosistemes marins per tal que aquests garanteixin la provisió de serveis a la societat en el sentit més ampli possible.

La intensificació dels usos que tenen lloc al medi marí fa necessària una gestió coordinada i integrada de les diferents activitats sectorials, tot preservant els nostres mars. Un dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides per al 2030 estableix la necessitat de  “conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible”.

La Comissió Europea va engegar el 2012 una iniciativa, la Comunicació sobre Creixement Blau, per tal de desenvolupar al màxim la potencialitat dels mars com a generadors de creixement i prosperitat. Més recentment, ha vist la llum la iniciativa per al desenvolupament sostenible de l’economia blava a la Mediterrània occidental. La primera avaluació del pes de l’economia blava a Europa duta a terme enguany per la Comissió Europea xifra en 566.200 milions d’euros el seu volum de negocis, tot generant vora 3,5 milions de llocs de treball.

Catalunya, malgrat ser una potència marítima mitjana de l’àmbit euromediterrani, no s’havia dotat fins ara dels elements que permeten vertebrar una veritable política marítima integrada adaptada a la realitat del país i a la mesura de les oportunitats actuals.