El Govern aprova la primera Estratègia Marítima per a Catalunya

13/06/2018

Amb aquest instrument Catalunya reivindica la seva condició de país marítim i la rellevància de l’economia blava sostenible com a motor econòmic

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui  la primera Estratègia Marítima de la seva història, una eina de país consensuada entre tots els departaments de la Generalitat, que interpel·la el conjunt de la societat i posa les bases per a una política marítima pròpia.

L’estratègia marítima adoptada avui s’emmiralla en una iniciativa similar engegada recentment al Quebec i és el resultat del Programa d'acció marítima de la Generalitat, aprovat pel Govern el desembre de 2016, amb el propòsit de donar resposta als reptes de desenvolupar l’economia blava de manera sostenible i harmònica mitjançant una gestió integrada de les activitats sectorials que impacten sobre l’espai marítim català.

 

L’Estratègia té com a horitzó l’any 2030 i gira al voltant  dels  quatre àmbits d’actuació següents:

1.- Desenvolupament sostenible, integrat i harmònic de l’Economia Blava, respectuós amb el conjunt dels usos humans del mar.

2.- Ecosistemes marins resilients i plenament funcionals.

3.- Millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

4.- Un marc de governança innovador que doni impuls a l’Estratègia i en garanteixi l’operativitat.

 

El Consell Català de Cogestió Marítima  és l’organisme que ha de dur a terme la governança de l’Estratègia Marítima de Catalunya seguint un esquema de cogestió,  mitjançant un procés obert i continu de revisió i reajustament adaptatiu dels objectius i de les línies estratègiques d’actuació.

El disseny i l’esquema de funcionament de l’esmentat Consell, inspirat en els principis de democràcia horitzontal i de participació de tots els agents amb interessos en els diferents àmbits marítims, s’està treballant actualment mitjançant l’elaboració d’un Decret que haurà d’estar enllestit durant l’any en curs. 

La política marítima de Catalunya té especial cura de la dimensió mediambiental i, per tant, de la sostenibilitat associada a la nova estratègia. Aquesta inclou un fort èmfasi en la preservació dels ecosistemes marins per tal que aquests garanteixin la provisió de serveis a la societat en el sentit més ampli possible.

 

Per un creixement de l’economia blava sostenible

La intensificació dels usos que tenen lloc al medi marí fa necessària una gestió coordinada i integrada de les diferents activitats sectorials, tot preservant els nostres mars. Un dels objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides per al 2030 estableix la necessitat de  “conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible”.

La Comissió Europea va engegar el 2012 una iniciativa, la Comunicació sobre Creixement Blau, per tal de desenvolupar al màxim la potencialitat dels mars com a generadors de creixement i prosperitat.

 

Pla estratègic 2018-2021

El departament proposa un primer pla estratègic multianual (2018-2021) amb un total de 89 línies estratègiques d’actuació concretes a desenvolupar pels diferents departaments de la Generalitat i altres actors. Entre les línies estratègiques hi ha objectius diversos: des de la zonificació i ordenació de les activitats aqüícoles, a l’increment de la visibilitat de les dones del sector marítim, l’avaluació de l’estat de les poblacions de corall vermell i control de l’aplicació de la moratòria, el disseny d’una estratègia eòlica marina o potenciar el retorn al territori del turisme de creuers.

 

Podeu consultar l'estratègia en el document adjunt en aquesta mateixa pàgina en PDF 

Informació addicional